Kunstrejsen 2013

KUNSTREJSEN er et nyt undervisningstilbud til grundskolens mellemtrin (4.-6.klasse), som tilbydes til alle skolerne i Kulturregion Midt- og Vestsjælland fra sept. 2012 frem til sept. 2014. KUNSTREJSEN er udviklet i samarbejde med Museet for Samtidskunst, Odsherreds Kunstmuseum og Sorø Kunstmuseum og er dels en rejse ind i kunstens verden og dels en fysisk rejse mellem de tre museer.

På sporet af kunsten

– fra landskabsmaleriets historie over det fotografiske blik til samtidskunstens procesorienterede kunstner.

Rejsens røde tråd er en undersøgelse af kunstens forhold til virkeligheden set gennem nedslag i udvalgte kunstværker på tværs af tid, medier og udtryk. Eleverne tager på opdagelse og eventyr og får viden, erfaringer og oplevelser med sig hjem fra kunstens verden, og får samtidig et indblik i kulturregionens kulturliv.

Alle forløb inkluderer en workshop, hvor eleverne møder en kunstner og selv prøver kræfter med de kreative processer. Bemærk der ydes transportstøtte til de deltagende skoler.

Projektet er støttet af Kulturregion Midt- og Vestsjælland, Region Sjælland, Kulturministeriet samt Kultur- & Skoletjenesten Midt- og Vestsjælland.

KUNSTREJSEN bindes sammen af forskellige spor i kunstens udtryk, medie og metode.

 • På Odsherred Kunstmuseum undersøger eleverne med udgangspunkt i museets samling af Odsherredsmalere, hvordan kunstnerne skildrer og fortæller deres personlige oplevelse af den virkelighed, som er lige uden for deres dør.Der er her fokus på fortællingen og på, hvordan et maleri kan indeholde en skattekiste af gode historier.
   
 • På Sorø Kunstmuseum undersøger eleverne udvalgte kunsthistoriske perioders forhold til virkeligheden med fokus på det fotografiske blik og emner som dokumentation, iscenesættelse, drøm og virkelighed.
   
 • På Museet for Samtidskunst zoomer eleverne ind på virkeligheden set gennem nutidens øjne og undersøger, hvordan kunstnere arbejder i dag. Med fokus på kunstens nyere udtryksformer, f.eks. installation, performance og lydkunst, ser eleverne nærmere på kunstens forhold til nærvær, autenticitet og proces samt forholdet mellem handling og erindring.

KUNSTREJSEN er således en bevægelse mellem personlige kunstberetninger, en kunsthistorisk tour de force og et aktuelt møde med en pulserende samtid. Og samtidig en undersøgelse af forskellige medier, bl.a. fotografi, video og maleri, og metoder bl.a. fortælling og rollespil.

Mission, vision og formål

 • Missionen er at styrke skoleelevernes kreative kompetencer. Eleverne skal i mødet med kunstens mangfoldighed af kunstformer- og udtryk få øjnene op for forskellige fortolkningsmuligheder. Der skabes et rum, hvor eleverne udtrykker holdninger og følelser verbalt og visuelt, hvilket styrker deres evne til selvstændig refleksion og nytænkning.
 • Visionen er, at alle skoleelever i Kulturregion Midt- og Vestsjælland i løbet af deres skoletid besøger mindst ét og gerne flere af kulturregionens kunstmuseer.
   
 • Formålet er herigennem at øge elevernes kendskab til kulturregionens kunstmuseer og gøre dem til interesserede museumsbrugere. Kunstrejsen vil styrke samarbejdet mellem kulturregionens grundskoler og kunstmuseer samt understøtte og perspektivere undervisningen i grundskolerne gennem undervisningen i det særlige museale læringsrum i mødet med kunstværkerne og en udøvende kunstner.

Rejsens mål

 • At styrke kunstmuseernes synlighed inden for og uden for Kulturregion Midt- og Vestsjælland.
   
 • At styrke de tre museers undervisningsafdelinger.
   
 • At give alle skolebørn bosat i kulturregionen en museumsoplevelse.
   
 • At styrke elevernes evne til at opleve og fordybe sig i kunst og udforske kunstens mangfoldighed af betydninger.
   
 • At gøre kunsten vedkommende for elevernes egen virkelighed, således at de kan relatere museumsbesøget og mødet med kunsten til deres egen konkrete hverdag.
   
 • At tydeliggøre for elever og lærere, at kunst og æstetiske læreprocesser kan bruges som igangsætter af mangfoldige undervisningsforløb og være katalysator for diskussioner og kreative processer, der rækker ud over det billedkunstfaglige område.
   
 • At understøtte, supplere og perspektivere grundskolernes Fælles Mål, Trinmål og Slutmål i fagene billedkunst og dansk.

Eleverne som aktive rejsende

I KUNSTREJSEN er eleverne aktive rejsende, både i mødet med kunsten, deres færd i landskabet og på projektets hjemmeside. Eleverne undersøger, fordyber sig, arbejder kreativt med at omsætte indtryk til udtryk samt øger deres evne til at integrere en personlig kunstforståelse med viden om kunstoplevelse og kunstudøvelse.

Det er væsentligt, at eleverne oplever et før, under og efter rejsen, dvs. en sammenhæng mellem rejsens enkeltdele, der strækker sig over mellemtrinet gennem den enkelte klasses besøg på de tre museer. Gennem elevernes aktive og medudviklende del, skal de opleve, at de har et ejerskab og indflydelse på rejsen, hvilket vil øge deres motivation, ansvarsfølelse og faglige udbytte.

Hjemmesiden er i den forbindelse et konkret arbejdsredskab, der dels fungerer som bindeled mellem de tre museumsbesøg, skolen og eleverne, og dels som et redskab i den konkrete undervisningssituation – som samlingspunkt for elevaktivitet og produkter, som undervisningsforløbene afstedkommer.

Hjemmesiden er således en "station", der binder forløbene sammen og som eleverne desuden kan bruge på skolen imellem museumsbesøgene.Hjemmesiden er bygget op som et kort, der fungerer på flere planer. Dels et geografisk landkort, som giver eleverne en oversigt og forståelse af regionen, og dels et taggingkort, hvor eleverne selv tagger deres destinationer – f.eks. de museer, de har været på lige fra Odsherred over Sorø til Roskilde.

Til de enkelte tags knyttes tematisk lag, som samler indholdet fra de forskellige ”rejser” og undersider, hvor eleverne kan oploade produktioner, billeder og kommentarer fra deres undervisningsforløb samt synliggøre og dele deres personlige rejseguide.Målet med brugerinddragelsen er bl.a.; at skabe interesse og ejerskab hos den enkelte bruger, at skabe relevant og tilpasset information og viden, og at skabe medudvikling og derigennem merværdi på museet.

Undervisningsmaterialer

Der udvikles undervisningsmaterialer til skolerne, som dels er målrettet lærerne og dels består af praktiske elevopgaver. Undervisningsmaterialet er gratis og kan rekvireres i trykt form og som pdf på hjemmesiden.

Praktisk

Hvem?

Kunstrejsens målgruppe er grundskolens mellemtrin, 4. – 6. klasse.

Hvor?

Odsherreds Kunstmuseum
Rødhøj 11
4550 Asnæs
www.odsherreds-kunstmuseum.dk
59 65 24 23

Museet for Samtidskunst
Stændertorvet 3 D
4000 Roskilde
www.samtidskunst.dk

Sorø Kunstmuseum
Storgade 9
4180 Sorø
www.sorokunstmuseum.dk
57 83 22 29

Hvornår?

De deltagende klasser besøger i vilkårlig rækkefølge de tre museer i to udvalgte uger hvert efterår og forår i 2012, 2013 og 2014 (med start i september 2012). 

Alle forløb starter med en introduktion til KUNSTREJSENs overordnede koncept På sporet af kunsten, og derefter gennem museernes individuelle tematiske nedslag:

 • Odsherreds Kunstmuseum: Kunsten og den gode historie
 • Sorø Kunstmuseum: Det fotografiske blik på virkeligheden
 • Museet for Samtidskunst: Total aktion – samtidskunst, proces og handling

Hvor længe?

Alle forløb varer tre timer og indeholder et dialog- og øvelsesbaseret undervisningsforløb med en underviser fra det enkelte museum samt en kunstnerbaseret workshop.

Info

Kontakt museumsinspektør og projektleder
Tanya Lindkvist
Sorø Kunstmuseum
tl@sorokunstmuseum.dk
57 83 22 29